Η ΔΕΛΤΑ 4 έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των εμπορευμάτων των πελατών της έναντι κινδύνου πυρκαγιάς, τόσο με μέτρα Παθητικής Πυροπροστασίας, όσο και με μέτρα Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης. Κατά τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων μάλιστα, ελήφθησαν και ειδικά μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα:
 

 • Οι αποθήκες – οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία Ζ3 από άποψη πυροπροστασίας – είναι δομικά ανεξάρτητες και σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
 • Η κάθε αποθήκη είναι διαμερισματοποιημένη σε 3 ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα.
 • Η δομική ακεραιότητα των πυροδιαμερισμάτων εξασφαλίζεται με την κατασκευή όλων των στοιχείων που τα περιβάλλουν καθώς και των φερόντων στοιχείων, από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα. Οι επικαλύψεις του οπλισμού είναι τέτοιες, ώστε να επιτυγχάνεται Δείκτης Πυραντίστασης 90 min.
 • Η πυροδιαμερισματοποίηση συμπληρώνεται με εγκατάσταση πυράντοχων ανθρωποθυρίδων και ρολών πυρασφαλείας. Ειδικά, τα ρολά πυρασφαλείας έχουν τη δυνατότητα αυτόματης ελεγχόμενης απελευθέρωσης (κλεισίματος), λαμβάνοντας εντολή από τον πίνακα πυρανίχνευσης.
 • Η Ενεργητική Πυροπροστασία επιτυγχάνεται με εκτεταμένο δίκτυο πυρανιχνευτών τύπου δέσμης σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και συμβατικών πυρανιχνευτών σε περιοχές με χαμηλότερο βαθμό κινδύνου. Τα μέτρα Ενεργητικής Πυροπροστασίας συμπληρώνονται με τοποθέτηση χειροκίνητων αγγελτήρων (μπουτόν) πυρκαγιάς, με εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας και πυροσβεστήρων χειρός.
 • Η Πυρόσβεση περιλαμβάνει πυκνότατο δίκτυο (κάναβος 2 x 2 μ.) από Κεφαλές Καταιονισμού (sprinklers) και ανεξάρτητο δίκτυο τροφοδοσίας Πυροσβεστικών Φωλιών. Το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης βρίσκεται σε εντελώς ανεξάρτητο και απρόσβλητο από πυρκαγιά χώρο, όπου μπορούν να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί σε ώρα ανάγκης, με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν εγκατασταθεί ανεξάρτητα Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα για την τροφοδοσία των Καταιονητήρων και των Πυροσβεστικών Φωλιών. Από το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, το οποίο διαθέτει δεξαμενή χωρητικότητας 150 κυβικών μέτρων νερού, ξεκινούν ανεξάρτητοι αγωγοί για το δίκτυο Καταιονητήρων κάθε πυροδιαμερίσματος και το δίκτυο Πυροσβεστικών Φωλιών κάθε αποθήκης.
 • Έγινε προσπάθεια, ώστε όλα τα καλώδια Ισχυρών Ρευμάτων να οδεύουν εξωτερικά των αποθηκών και στο εσωτερικό τους να υπάρχει μόνο το απαραίτητο δίκτυο για την τροφοδοσία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τους. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των αποθηκών, παρέχει την ευχέρεια πλήρους διακοπής τροφοδοσίας του δικτύου των Ισχυρών Ρευμάτων στο εσωτερικό τους κατά τις ώρες που δεν υπάρχει προσωπικό, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας βραχυκυκλώματος. Φυσικά, δεν διακόπτεται η τροφοδοσία των συστημάτων και των φωτιστικών ασφαλείας.
 • Η φόρτιση των συσσωρευτών των ανυψωτικών μηχανημάτων γίνεται σε θέσεις που προβλέφθηκαν εκτός των αποθηκών.
Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT