Η ΔΕΛΤΑ 4 στην προσπάθεια επίτευξης μέγιστης ικανοποίησης των αναγκών των πελατών της, προβαίνει συνεχώς σε ενέργειες βελτιστοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών της.

Το δυναμικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία τα τελευταία 15χρόνια, καθώς και η εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει πάνω σε τελωνειακά ζητήματα, την κατέστησαν κατάλληλη και ικανή εταιρεία για την Πιστοποίηση ως Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ), δημιουργώντας προστιθέμενες αξίες τόσο για την ίδια όσο και για τους πελάτες της.

Ο θεσμός του «εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα» (Authorised Economic Operator, AEO), τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας, ο εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας επωφελείται:
 

 • από απλουστεύσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία ή/και
 • από διευκολύνσεις σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας.

Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στις 23/12/2013 χορηγήθηκε στην Δέλτα 4 το Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (GR AEOF 00201504113 Τελωνειακές απλουστεύσεις /Ασφάλεια και προστασία) με έναρξη ισχύος 23/12/2013, καθώς πληροί (σύμφωνα με το άρθρο 5α του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. 2913/92) τα παρακάτω κριτήρια:
 

 • κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης
 • κατάλληλα πρότυπα τήρησης βιβλίων τα οποία διευκολύνουν τους τελωνειακούς ελέγχους
 • αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα και
 • κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας


Ανάμεσα στα κυριότερα οφέλη του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα είναι τα παρακάτω:
 

 1. Ευκολότερη Πρόσβαση στις τελωνειακές απλοποιήσεις
 2. Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων
 3. Προτεραιότητα σε θέματα ελέγχου εφόσον τα εμπορεύματα του εγκεκριμένου επιλεχθούν για έλεγχο
 4. Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων
 5. Μειωμένο σύνολο δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις
 6. Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη του εμπορεύματος
 7. Αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
 8. Αναγνώριση του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου
 9. Έμμεσα Οφέλη

 

Οφέλη για τους πελάτες

Όπως γίνεται αντιληπτό η Πιστοποίηση της Δέλτα 4 ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας έχει σημαντικά οφέλη και για τους πελάτες της, καθώς η ποιότητα των παρεχόμενων τελωνειακών υπηρεσιών βελτιώνεται σημαντικά, τόσο σε σχέση με το χρόνο διεκπεραίωσης μιας τελωνειακής εργασίας, όσο και με την ασφάλεια ως προς την εκτέλεσή της.
 

 • Απλούστευση διαδικασιών
 • Βελτίωση Προγραμματισμού
 • Σημαντική μείωση χρόνων
 • Μείωση καθυστερήσεων των αποστολών των εμπορευμάτων λόγω γραφειοκρατίας
 • Απόλυτη ασφάλεια κατά τη διαχείριση/μετακίνηση εμπορευμάτων
 • Περιορισμός των κλοπών και των απωλειών
 • Απόλυτη προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών

Η ΔΕΛΤΑ 4 έχοντας μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών Logistics, καθώς και των τελωνειακών υπηρεσιών, στοχεύει στην καθημερινή της εξέλιξη, ώστε να καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες των πελατών της στο μέγιστο, βρίσκοντας προηγμένες λύσεις και αποδεικνύοντας το καθημερινά, σε επίπεδο 4th Party Logistics (4PL).
 

Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT