Ως επιχείρηση κάθε γεγονός που επηρεάζει του ανθρώπους μας, τους πελάτες, τα περιουσιακά μας στοιχεία ή το περιβάλλον, προσπαθούμε να το αντιμετωπίζουμε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Η ΔΕΛΤΑ 4, δείχνοντας ευαισθησία σε όλα τα παραπάνω, δεσμεύεται για το σχεδιασμό αποτελεσματικής και άμεσης διαχείρισης κρίσεων.

Η εμπειρία της εταιρείας έχει δείξει ότι με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μπορούμε να αποφύγουμε κρίσεις ή να μειώσουμε τη δράση τους μέσω της συντονισμένης διαχείρισης της κάθε κατάστασης.

Βασικό μας μέλημα είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και στον τομέα σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης κρίσεων.

Σαν αποτέλεσμα, η εταιρία έχει προβεί στη σύσταση αντίστοιχης ομάδας, επιλέγοντας τους καταλληλότερους για την ανάθεση ρόλων και ευθυνών, όπως επίσης και στην δημιουργία εντός του κτιρίου γραφείων, ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας διαχείρισης κρίσεων.

Δίνοντας βαρύτητα στο σχεδιασμό και την προετοιμασία μας σε ενδοεταιρικό επίπεδο, είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε κρίσεις που προκύπτουν τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT